Gesellschafter der re:look climate gGmbH


Dr. Philipp Lengsfeld: Gesellschafter und Geschäftsführer

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt: Gesellschafter

Dr. Lutz Knopek: Gesellschafter